افتخارات  مدرسه


مدال برنز مسابقات نورنبرگ آلمان ( ساکت کننده بوق خودرو )
درج شده در تاریخ 1395/01/17 توسط adMin.

کسب مدال برنز مسابقات نورنبرگ آلمان توسط دانش آموز سراج الدین قنبری زاده شهری در زمینه اختراع دستگاه  ساکت کننده بوق خودرو