نام: مهدی
نام خانوادگی: رضایی
سمت: هیئت مدیره
بیوگرافی
نام: علی
نام خانوادگی: رضایی
سمت: موسس
بیوگرافی
نام: جواد
نام خانوادگی: آقایی
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: عثمان
نام خانوادگی: میرزایی
سمت: معاون اجرایی
بیوگرافی
نام: وریا
نام خانوادگی: اسدی
سمت: مسئول فناوری
نام: سعید
نام خانوادگی: کرانی
سمت: امور مالی
بیوگرافی
نام: غلامحسین
نام خانوادگی: حاصلی
سمت: معاون آموزشی
نام: شهروز
نام خانوادگی: سلیم پور
سمت: مشاور
نام: مرتضی
نام خانوادگی: قبادی
سمت: مشاور