پایه: کلاس:
روزهای هفته 8 9 10 11 12 13 14
شنبه
08:00 تا 09:20
انسان و محیط زیست
     
09:40 تا 11:00
کارگاه کارآفرینی و تولید
     
11:20 تا 12:40
شیمی (2)
     
13:00 تا 14:15
عربی، زبان قرآن (2)
               
یکشنبه
08:00 تا 09:20
زبان انگلیسی (2)
     
09:40 تا 11:00
ریاضی (2)
     
11:20 تا 12:40
فارسی (2)
     
13:00 تا 14:15
زمین شناسی
               
دوشنبه
08:00 تا 09:20
تعلیمات دینی (2)
     
09:40 تا 11:00
ریاضی (2)
     
11:20 تا 12:00
نگارش (2)
12:00 تا 12:40
زبان انگلیسی (2)
     
13:00 تا 14:15
تربیت بدنی (2)
               
سه شنبه
08:00 تا 08:40
شیمی (2)
08:40 تا 09:20
آزمایشگاه علوم تجربی (2)
     
09:40 تا 11:00
تاریخ معاصر
     
11:20 تا 12:40
فیزیک (2)
     
13:00 تا 13:35
فیزیک (2)
13:35 تا 14:15
آزمایشگاه علوم تجربی (2)
               
چهارشنبه
08:00 تا 09:20
زیست شناسی (2)
     
09:40 تا 11:00
زیست شناسی (2)
     
11:20 تا 12:40
ریاضی (2)
                                                     
پنج شنبه                                                                                                                                                                        
جمعه