پایه: کلاس:
روزهای هفته 8 9 10 11 12 13 14
شنبه
08:00 تا 09:25
تربیت بدنی
     
09:45 تا 11:10
کارآفرینی و تولید
     
11:30 تا 12:40
زمین شناسی
     
13:00 تا 14:15
تاریخ
               
یکشنبه
08:00 تا 09:25
زبان انگلیسی
     
09:45 تا 10:25
نگارش
10:25 تا 11:10
زبان انگلیسی
     
11:30 تا 12:40
ریاضی
     
13:00 تا 14:15
شیمی
               
دوشنبه
08:00 تا 09:25
عربی
     
09:45 تا 11:10
دینی
     
11:30 تا 12:40
زیست شناسی
     
13:00 تا 14:15
فیزیک
               
سه شنبه
08:00 تا 09:25
آزمایشگاه
     
09:45 تا 11:10
شیمی
     
11:30 تا 12:40
ریاضی
     
13:00 تا 14:15
ریاضی
               
چهارشنبه
08:00 تا 09:25
فیزیک
     
09:45 تا 11:10
انسان و محیط زیست
     
11:30 تا 12:40
زیست شناسی
     
13:00 تا 14:15
ادبیات فارسی
               
پنج شنبه                                                                                                                                                                        
جمعه