شرایط ثبت نام

 

 

لطفا پس از امتحانات خرداد ماه برای تکمیل ثبت نام به آموزشگاه مراجعه فرمائید.